Условия на ползване

Последно актуализиран: 02 април 2019 г.

Моля, прочетете тези „Условия за предоставяне на услуга“ внимателно преди да използвате интернет страницата hopetv.bg управлявана от „Хоуп Чанъл“ („нас“, „ние“, или „наш“).

Вашият достъп до и използването на услугата зависи от вашето приемане и съобразяване с тези условия. Тези условия се прилагат за всички посетители, ползватели и други, които искат достъп до или използват услугата.

Чрез достъп до или използване на услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези условия, тогава нямате позволение за достъп до услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, свойства и функционалност са и ще останат изключителна собственост на „Хоуп Чанъл“ и нейните лицензодатели. Услугата е защитена чрез авторско право, търговска марка и други закони на САЩ и други страни. Нашите търговски марки и търговски дрехи не могат да бъдат използвани във връзка с никой продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на „Хоуп Чанъл“.

Връзки с други интернет страници

Нашата услуга може да съдържа връзки към интернет страници от трети страни, които не са собственост или не са контролирани от „Хоуп Чанъл“.

„Хоуп Чанъл“ няма контрол над, и не поема никаква отговорност, за съдържанието, политиките за поверителност, или практиките на която и да е интернет страница или услуга, собственост на трета страна. Ние не гарантираме за даренията на която и да е от тези институции/личности или техните интернет страници.

Вие приемате и се съгласявате, че „Хоуп Чанъл“ няма да бъде отговорен или задължен, директно или индиректно, за каквато и да е повреда или загуба, причинени или във връзка с използването или доверието на каквото и да е такова съдържание, стоки или услуги, които са на разположение на или чрез която и да е такава интернет страница или услуги на трети страни.

Ние сериозно ви съветваме да прочетете условията и политиките за поверителност на всяка интернет страница или услуга на трета страна, които посещавате.

Обезщетение/компенсация

Вие се съгласявате да защитавате, да компенсирате и да предпазвате „Хоуп Чанъл“ и неговите лицензианти и лицензодатели, и техните служители, доставчици, агенти, служители и директори, от и против всякакви и всички претенции, вреди, задължения, загуби, задължения, разходи или дългове (включително, но не само до адвокатски такси), от или поради а) вашата употреба и достъп до услугата от вас или от който и да е човек, който използва вашия акаунт и парола, или б) нарушаване на тези условия.

Ограничаване на отговорността

В никакъв случай „Хоуп Чанъл“, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици, или филиали, няма да бъдат отговорни за никакви индиректни, случайни, специални, последващи или наказателни вреди, включително, но не само, загуба на ползи, информация, употреба, добра воля, или други неосезаеми загуби, в резултат на (i) вашия достъп до или употреба на или неспособност за достъп или употреба на услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на която и да е трета страна в услугата; (iii) всяко съдържание получено от услугата; и (iv) неоторизиран достъп, употреба или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали е основано на гаранция, договор, закононарушение (включително небрежност) или която и да е законова теория, независимо дали сме били информирани за възможността за подобна вреда и дори ако предвиденото решение се е оказало, че се е провалило в своята цел.

Правна забележка

Вашата употреба на услугата е единствено на ваш риск. Услугата е предоставя „както е“ и „както е дадена“. Услугата се предоставя без каквито и да е гаранции, независимо дали става въпрос за преки или косвени, включително но не само до подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел, липса на нарушения или процес на изпълнение.

„Хоуп Чанъл“, неговите филиали, съдружници, и неговите лицензодатели, не гарантират, че:

  • Услугата ще функционира безпроблемно, сигурно, или че ще е на разположение в някое конкретно време или локация;
  • Всякакви грешки или дефекти ще бъдат коригирани;
  • Услугата е свободна от вируси и други вредни компоненти;
  • резултатите от използването на услугата ще отговарят на вашите изисквания;

Изключения

Някои властимащи органи не позволяват изключването на определени гаранции или изключването или ограничаването на отговорност за последващи или инцидентни вреди, така че ограниченията по-горе може да не са приложими за вас.

Приложимо право

Тези условия се управляват и са съставени в съгласие със законите на Република България, без да се има предвид конфликт с техните законови клаузи.

Неуспехът да приложим което и да е право или клауза от тези условия няма да бъде считано за отказ от тези права. Ако някоя клауза от тези условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съд, останалите клаузи от тези условия ще останат действащи. Тези условия съставляват цялото съглашение между нас относно нашата услуга и превъзхождат и заменят всякакви предишни съглашения, които може да сме имали между нас относно тази услуга.

Промени

Ние си запазваме правото сами да решим да модифицираме или заменим тези условия по всяко време.mp4 Ако промяната е материална ние ще осигурим поне 30-дневно предупреждение преди което и да е от новите условия да влезе в действие. Това, което съставлява материална промяна, ще бъде определено само по наша преценка.

Като продължавате да имате достъп или използвате нашата услуга след като промените са влезли в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани от променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вие повече не сте оторизирани да използвате услугата.